Projekt EFS – Województwo Łódzkie

Stowarzyszenie Nadzieja Na Mundial realizuje projekt:

„ Wsparcie aktywizacji społecznej podopiecznych instytucjonalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa łódzkiego ” Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji: 02.09..2019 – 31.07.2021

Cel główny projektu to przygotowanie psychologiczne i kompetencyjne starszych podopiecznych domów dziecka w wieku 14 do 18 lat do usamodzielnienia się. Aby młody człowiek uwarunkowany negatywnymi doświadczeniami życiowymi mógł w pełni się usamodzielnić nie wystarczy wyuczyć go preferowanego zawodu. Niezbędne jest zadbanie o właściwy proces budowy, kształtowania własnej tożsamości jako dorosłego człowieka oraz o proces samouświadamiania sobie własnej wartości i własnych życiowych celów. Młody człowiek może dokonać tego jedynie w praktyce poprzez doświadczenie uczestnictwa w aktywności maksymalnie zbliżonej do realiów aktywności w dorosłym życiu. Stworzenie i moderacja tego procesu przez opiekunów/wychowawców pozwala wydobyć najlepsze i najbardziej konstruktywne elementy osobowości oraz zbudować z nich optymalną tożsamość uczestnika. Charakterystyczne dla niniejszego projektu jest połączenie procesu samopoznania poprzez testy i indywidualne rozmowy z psychologami na temat preferencji i skłonności poszczególnych uczestników z moderowanym procesem zespołowej twórczej realizacji zaplanowanych mikroprojektów wraz z doborem ról w mikroprojektach, najbardziej odpowiadających samopoznanym preferencjom.

Zatem w pierwszej kolejności celem jest pomoc w ukształtowaniu się właściwej tożsamości uczestnika i pełnej samoświadomości własnych celów. A na bazie tej tożsamości i świadomości celów, kształtowane będą wymagane w danej dziedzinie (mikroprojektu) i danym środowisku kompetencje społeczne i zawodowe.

Podejście mikroprojektowe pozwoli ukształtować tożsamość i indywidualne cele uczestnika oraz idące za nimi kompetencje społeczne i zawodowe również w szerszym kontekście aktywności. Uczestnik projektu będzie mógł się zmierzyć ze organizowaniem pracy własnej oraz pracy innych, podejściem biznesowym (inwestycja/koszt/przychód/zysk), budowaniem tożsamości grupy, budowaniem więzi w zespole itp.

Dodatkowym istotnym efektem uczestnictwa w projekcie może się stać wytworzenie poczucia sprawczości i skuteczności w podejmowaniu działań. W przypadku osób pochodzących z marginalizowanych środowisk, o niskim poczuciu wartości, jest to bardzo istotny czynnik.

Po diagnozie i rozmowie z doradcą zawodowym oraz po realizacji mikroprojektu uczestnicy projektu wybiorą optymalne dla siebie szkolenie zawodowe.

Zakłada się, że ich decyzja co do kierunku szkolenia będzie znacznie bardziej świadoma i oparta na właściwej tożsamości i samowiedzy.

Szczegółowy harmonogram wsparcia kwiecień 2022